Viestintätoimisto Drumin teettämän kyselytutkimuksen mukaan yrityksen kuva työnantajana heijastuu voimakkaimmin sen henkilöstöstä. Tutun ihmisen suosittelulla ja mahdollisuudella tutustua yrityksen työntekijöihin ja heidän työhönsä on suuri merkitys tulevan työpaikan valinnassa.

Selkeän ja ymmärrettävän yritysviestinnän rooli on työnantajamielikuvan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tässä monilla yrityksillä on tutkimuksen mukaan parantamisen varaa. Se, mitä yrityksessä todella tehdään, jää ihmisille kyselyn perusteella hyvin usein hämäräksi.

Peräti kaksi kolmasosaa eli 67 prosenttia vastaajista katsoo, että monien yritysten ja organisaatioiden kohdalla on vaikeaa saada selvää, mitä ne oikeastaan tekevät. Noin puolet kokee, että työnantajat eivät ylipäätään kerro itsestään riittävästi potentiaalisille työnhakijoilleen verkkosivuillaan.

Työnantajakuvan rakentamisessa pätevät ihan samat säännöt kuin viestinnässä yleensäkin, toteaa kyselytutkimusta Kantarin kanssa toteuttamassa ollut Drumin partneri ja suunnittelija Mikko Koivulehto.

”Pitäisi puhua niin, että tulee ymmärretyksi. Olisi myös hyvä miettiä enemmän sitä, mikä vastaanottajaa kiinnostaa, ei vain sitä, mistä itse olisi mukava kertoa.”

”Ihmiset kaipaavat konkretiaa eivätkä korulauseita. Hyvä tapa viestin kiteyttämiseen voisi olla selkeiden työnantajalupausten muotoileminen”, Koivulehto kommentoi.

Suosittelu isossa roolissa

Tärkeimmiksi hyvää työpaikkaa määrittäviksi asioiksi kyselyssä nousivat työn merkityksellisyys, palkkaus ja työkulttuuri. Palkkauksen kohdalla kiinnostavaa on, että sen merkitys tuntuisi nousevan selvästi vasta 40 vuoden iässä. Palkkaus on myös kyselyn perusteella miehille selvästi tärkeämpi asia kuin naisille.

Vastaajilta kysyttiin myös, mitkä heidän mielestään olisivat yrityksille hyviä tapoja kertoa itsestään työnantajina. Vastauksissa korostuu voimakkaasti mahdollisuus tutustua yrityksen työntekijöihin ja siihen, mitä yrityksessä todella tehdään.

Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia tahtoisi olla yhteydessä johonkin yrityksen työntekijään ja kysyä työpaikasta suoraan häneltä. Erityisesti jonkun tutun suosittelulla koetaan olevan suuri merkitys työpaikkaa harkittaessa. Näin arvioi 83 prosenttia vastaajista.

Kyselyssä selvitettiin myös ihmisten yleisiä käsityksiä eri toimialojen yrityksistä tai muista organisaatioista työnantajina. Eniten positiivisia mainintoja saivat tiede ja tutkimus sekä teknologia-ala. Noin puolet vastaajista koki myös koulutuksen, teollisuuden, metsätalouden, energia-alan ja viestintäalan myönteisinä. Heikoin työnantajakuva puolestaan oli sosiaali- ja terveysalalla.

Kyselyyn vastanneista noin joka viides kertoi etsivänsä itse aktiivisesti töitä. Peräti 70 prosenttia ilmoitti olevansa kuitenkin valmis harkitsemaan uutta työpaikkaa, jos sellaista tarjottaisiin.

Kyselytutkimus toteutettiin verkkokyselynä helmikuussa 2020. Kyselyn toteutti Kantar ja siihen vastasi kaikkiaan 1178 työikäistä suomalaista. Otanta on painotettu edustamaan koko Suomen työikäistä väestöä.