Alma Media, KPMG, LähiTapiola ja Telia kartoittivat nuorten tuntemuksia valmiuksistaan tulevaisuuden työelämässä nuorille suunnatun kyselytutkimuksen kautta.

Kyselyn mukaan jopa 82 prosenttia vastanneista nuorista piti todennäköisenä, että työelämän muutoksen vuoksi he työskentelevät useissa eri ammateissa uransa aikana. Erityisesti korkeakoulutetut nuoret olivat tätä mieltä.

Muutoksessa keskeiseksi muodostuu kyky johtaa itseään ja kykyä toimia itsenäisesti. Itsensä johtamisen kyky vaatii kyselyyn osallistuneiden nuorten mukaan ennen kaikkea hyvää ongelmanratkaisu- ja priorisointikykyä sekä ajankäytön hallitsemista.

Alma Median viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen arvioi, että itsensä johtaminen lähtee muutamasta peruspilarista, jotka kulkevat mukana läpi työuran. Keskeisiä asioita ovat uteliaisuus ja kiinnostus uusia asioita kohtaan.

”Halu oppia ja kehittyä läpi työuran ovat lopulta aika paljon asenneasioita. Itsensä johtamisessa kehittyminen alkaa minusta paljolti siitä että tunnistaa omat kiinnostuksensa ja omat vahvuutensa ja hyödyntää näitä”, Kukkonen arvioi M&M:lle.

Nuoret luottavat siihen, että heidän tähänastiset opintonsa ja työkokemuksensa ovat antaneet hyvän pohjan itsenäiseen työskentelyyn. Vastaajista 66 prosenttia oli väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä ja sen merkityksellisyys kasvoi koulutuksen lisääntyessä.

Työelämässä jo muutaman vuoden työskennelleet ja korkeakoulutetut arvostivat tutkimuksen mukaan työntekijöiden mentorointia tai valmennusta itsensä johtamiseen.

He suosivat myös sitä, että työantajat mahdollistavat etätyöskentelyn sekä joustavat työajoissa. Nuoret kokevat, että tarmokkaalle osaajalle löytyy kysyntää nyt ja jatkossa. Heidän mukaansa elinikäinen oppiminen auttaa mukautumaan tuleviin muutoksiin.

Työantaja voi tukea kyselyyn osallistuneiden nuorten mielestä kykyä toimia itsenäisesti ja itseään johtaen erityisesti antamalla työntekijöille tai tiimeille vapautta vaikuttaa työnkuvaansa sekä tavoitteisiinsa. Tätä mieltä olivat erityisesti nuoremmat vastaajat.

Some, tiedonhankinta ja koodaaminen kiinnostavat

Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten arviota omista digitaidoistaan tulevia työtehtäviä ajatellen. Tärkeiksi koettaa muun muassa sosiaalisen median osaaminen, oleellisen tiedon hakeminen sekä nopea omaksumis- ja oppimiskyky.

Toisaalta osa nuoria ei tiedä millaisia digitaitoja tarvitaan ja muutosta on vaikea ennakoida. Vastanneista 64 prosenttia haluaisikin oppia käyttämään paremmin omalla alalla yleisesti käytettäviä digityökaluja sekä ohjelmistoja. Vastanneista 52 prosenttia haluaisi lisäksi oppia vähintään koodaamisen alkeet.

Tulevaisuuden työelämässä markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta tärkeiksi asioiksi nousevat Elina Kukkosen arvion mukaan kyky ymmärtää ja kohderyhmien muuttuvia arvostuksia sekä valmius kyetä vastaamaan niihin.

”Markkinointi ja viestintä tulee olla vastaanottajan palvelua”, toteaa Kukkonen.

Markkinointitutkimusyhtiö Bilendin toteuttamaan kyselyyn vastasi tammi–helmikuun vaihteessa 500 vähintään osa-aikaisesti työssä käyvää 18-29 -vuotiasta nuorta.

Kyselyssä nuorilta tiedusteltiin myös käsityksiä hyvästä työelämästä, johtamisesta ja menestymisestä työssä.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Mediaa.