Tammikuussa käynnistyneessä ohjelmassa syntyneitä ideoita kehitetään edelleen Postin innovaatioprosessissa ja tulevaisuudessa ne voivat edistää esimerkiksi suomalaisyritysten kilpailukykyä kansainvälisessä verkkokauppamarkkinassa, kuluttajien verkko-ostamisen sujuvuutta ja kiertotaloutta.

Epicenterin ja Postin yhteistyössä luoman X-celerator-ohjelman tavoitteena oli löytää talon sisältä uusia kasvuideoita rohkaisemalla postilaisia sisäiseen yrittäjyyteen.

Suuryrityksiä sekä startup- ja scaleup-yrityksiä innovaatiohankkeissa tukeva digitaalinen innovaatiokeskus Epicenter Helsinki koosti verkostostaan valmentajatiimin sekä tarjosi Postille jäsennellyn prosessin, jolla alkuvaiheen ideoita testataan, validoidaan ja jalostetaan eteenpäin.

X-celerator-ohjelmaan saatiin 23 hakemusta, joista kuusi ideaa tiimeineen valittiin kehitettäväksi edelleen. Ohjelma huipentui toukokuussa, kun osallistujatiimit pitchasivat kehittämäänsä ideaa Postin Paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan johdolle.

Osa ideoista valittiin jatkamaan matkaansa osana Postin X Labs -innovaatioprosessia ja osa päätettiin sulauttaa osaksi nykyistä tekemistä. Osa tiimeistä myös päätti itse jättäytyä pois kesken ohjelman.

Postin innovaatiotyötä paketti- ja verkkokauppa -liiketoiminnassa vetävä liiketoimintastrategi Eeva Tiainen kertoo, että jatkoon edenneet ideat liittyvät yleisellä tasolla sekä verkkokauppiaiden liiketoiminnan kehittämiseen datalähtöisesti että suomalaisen verkkokauppamarkkinan kasvattamiseen vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvillä palveluilla.

Seuraavaksi tiimit kutsutaan osaksi Postin X Labs-innovaatioprosessia. Sillä on oma budjettinsa ja se tarjoaa rakenteet ja prosessin ideoiden eteenpäin viemiseksi.

”Tiimit itse päättävät etenemisensä vauhdin ja kertovat edistymisestään ja hakevat rahoitusta kuukausittaisessa X Labs Council-kokouksessa. Seuraavaksi tiimien on tarkoitus kirkastaa ideansa liiketoimintamalli, luoda ideasta prototyyppi ja testata oikeiden asiakkaiden kanssa markkinoiden kiinnostusta uuteen ratkaisuun”, Tiainen kertoo M&M:lle.

Ohjelmassa altistettiin oma idea asiakkaiden palautteelle heti alussa, eli yksinkertaisesti otettiin asiakkaisiin yhteys, kerrottiin ideasta ja pyydettiin palautetta.

”Tarkoitus oli haastattelujen avulla saada sekä palautetta omasta ideasta että päästä tarkentavilla kysymyksillä kiinni asiakkaan ongelmiin ja niihin keinoihin, joiden avulla hän tällä hetkellä näitä ongelmia ratkaisee. Näin varmistetaan, että kehitettävät ratkaisut palvelevat aitoa asiakastarvetta”, Tiainen selvittää.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun 400-vuotiaassa Postissa haettiin kasvuideoita läpi organisaation siten, että kuka tahansa henkilökunnasta sai hakeutua innovaatiotyöhön oman työnsä ohella.

Tiimit eivät saaneet budjettia ideoiden testaamiseen ja validointiin ohjelman aikana. Niukat resurssit pakottavat Eeva Tiaisen mukaan olemaan luovia ja löytämään keinoja päästä eteenpäin rajoitteista huolimatta. Postilla on X Labs-innovaatioprosessi, johon ohjelmasta ”valmistuneet” potentiaalisimmat ideat ja tiimit sulautetaan.

”Sillä on oma budjettinsa, joka on riittävän iso mahdollistaakseen idean skaalaamisen ja kaupallistamisen. X Labsia johtaa Postin sisäinen X Labs Council, joka tekee rahoituspäätöksiä porrastetusti, pääomasijoittajamaisella otteella”, Tiainen kertoo.

Ohjelmaan sai hakeutua kuka tahansa Postin organisaatiossa avoimen haun kautta, josta valittiin jatkoon menijät. X-celerator-ohjelman vetureina toimivat oma henkilökunta ja heitä ohjaava Epicenterin valmennustiimi, jota johtivat Epicenter Helsingin Suomen maajohtaja Riikka Jakovuori ja valmennusyritys Resultin toimitusjohtaja Mahesh Kumar.

Koko henkilöstön valjastaminen innovointityöhön tuhansia ihmisiä työllistävässä suuryrityksessä on Suomessa ollut toistaiseksi suhteellisen harvinaista. Ohjelmaan osallistuneet kertoivat Tiaisen mukaan päässeensä hankkeen myötä näkemään Postin aivan uudesta kulmasta kuin mihin päivätyössään keskittyvät.

”Lisäksi osan mielestä oli hienoa saada täysi vapaus ja vastuu oman ideansa kehittämisestä, vaikka valmentajien tukea olikin toki tarjolla. Yhtenä parhaista opeista pidettiin sitä, että pelkkä idea ei vielä riitä, vaan etenemisen edellytys on löytää selkeä yhteys idean ja asiakkaan todellisen tarpeen välille”, Tiainen valottaa.

Yrityksen johdon kokemuksen mukaan ohjelma synnytti uudenlaista liikettä organisaatiossa. Ohjelma nähdään sekä uuden liiketoiminnan kehittämisen työkaluna, mutta myös keskeisenä kulttuurinmuutoksen ajurina yrittäjämäisempään suuntaan, Tiainen toteaa.

”Se energisoi ja innosti työyhteisöä.”

Muutos edellyttää sitoutumista ja rohkeutta

Keskeistä ohjelman menestykselle on Epicenterin Riikka Jakovuoren mukaan ollut se, että siinä keskityttiin Postille tärkeisiin liiketoiminta-alueisiin ja tiimiajattelu nostettiin tärkeämpään rooliin ihmisten työroolien tai titteleiden sijaan.

”Usein isoissa organisaatioissa ihmisillä on kiinteät roolit ja tarkasti määritellyt tehtävät, joissa ei ole tilaa ja aikaa innovaatioille. Luova ajattelu on useimmille vaikeaa, kun on kyse asioista, joihin ei ole vielä varmoja vastauksia.”

”Innovaatiokulttuurin ja ajattelutavan avaaminen on keskeisin osa innovaatioprosessia. Se vaatii johdolta ja työntekijöiltä rohkeutta ja sitoutumista – kykyä ottaa vastaan haaste, jonka lopputulosta ei vielä tiedetä”, Jakovuori kertoo M&M:lle.

Haastavinta Jakovuoren mukaan oli saada isossa organisaatiossa ihmiset tietoisiksi ohjelmasta ja siitä mitä siihen osallistuminen vaatii. Haasteena oli myös rohkaista ihmisiä luottamaan omaan ideaansa ja siihen, että siinä on ainesta innovaatiotyöhön.

Isoissa organisaatioissa ei kovin usein lähdetä tekemään ideointia ja innovointia organisoidusti jokainen liiketoimintayksikkö huomioiden. Monesti innovaatiotyö halutaan Jakovuoren mukaan “omistaa” tai sijoittaa osaksi yrityksen liiketoiminnan kehittämistä, mikä johtaa siiloutumiseen.

”Suuret organisaatiot keskittyvät useimmiten olemassa olevan ydinliiketoiminnan puolustamiseen ja kasvattamiseen tasaisesti sen sijaan, että ryhtyisivät luomaan uusia markkinoita ja liiketoimintaa.”

”Koordinoidut ja liian tarkasti määritellyt ideointiprojektit eivät yleensä tuota tuloksia liiketoiminnassa. Riskien ottaminen ja eräänlainen VC mindset ei kuulu useimpien suuryritysten tapaan toimia”, Jakovuori sanoo.

Mikäli yritys tai organisaatio haluaa luoda innovaatioita, joilla on aidosti vaikutusta, on oltava osa ekosysteemiä ja verkostoja, siiloutumisen sijaan. Silloin syntyy Jakovuoren mukaan aito halu ja kyky löytää innovoinnin mestareita talon sisältä.

”Toimintaa voidaan täydentää kumppanuuksilla startuppien kanssa sekä innovaatiohankkeilla, jotka johtavat uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja investointeihin”, Jakovuori toteaa.

”Ideat ovat harvoin syntyessään timanttisia. Osa niistä hioutuu sellaisiksi kovan työn tuloksena ja osa tippuu pelistä matkan aikana, mikä on luonnollinen osa innovaatiotyötä”, säestää Eeva Tiainen.

Posti Groupin liikevaihto 2019 oli 1,565 miljardia euroa ja oikaistu liiketulos 39 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 20 500.

Epicenter on kansainvälinen verkosto, jossa on mukana 500 yritystä ja 6000 jäsentä. Suomen yli 500 jäsenen verkosto koostuu startupeista, scaleupeista ja isoista korporaatioista. Epicenterin jäseniä ovat muun muassa GrowthTribe, Volvo, Tieto, iZettle, FIM, Combient, Robocorp ja S-Pankki.