Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun voittajaksi on valittu LämpöYkkönen, jonka vahvuuksia ovat erityisesti myynnin johtaminen, innovatiivisuus, vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys.

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun järjestävät Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA. Kilpailu pidettiin tänä vuonna kymmenennen kerran. Kilpailussa arvioitiin yritysten myyntistrategiaa, myynnin johtamista, myyntityötä, asiakasosaamista sekä myynnin prosesseja ja työkaluja.

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun kautta saadut tutkimustulokset vahvistavat näkemystä siitä, mitkä tekijät yhdistävät menestyviä myyntiorganisaatioita ja mihin suuntaan ala on kehittymässä.

”Menestyvillä myyntiorganisaatioilla on nähtävissä yhteisiä piirteitä ja toimintamalleja, kuten strategia- ja asiakaslähtöinen toiminta, digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen sekä hyvä vuorovaikutus niin esimiestyöskentelyssä kuin asiakkaidenkin kanssa. Näissä yrityksissä sekä johto että myyjät tuovat omat kasvonsa sekä persoonansa esille viestinnässä, mikä korostaa kaupankäynnin luonnetta ihmiseltä ihmiselle -toimintana”, kuvailee tutkimustuloksia kilpailun päätuomari, Haaga-Helian digitalouden yksikön tutkimus- ja kehittämishankkeita johtava Timo Kaski.

Menestyksekkäät yritykset lähestyvät asiakkaita suunnitelmallisesti, sillä yrityksen kilpailukykyinen asema markkinoilla sekä potentiaaliset asiakaskohderyhmät on määritelty huolellisesti. Ennen asiakastapaamista tehdään huolellista analysointityötä. Myyjät rakentavat pitkäkestoisia asiakassuhteita ja huolehtivat asiakkaiden tyytyväisyydestä myös kaupan jälkeen.

”Vaikuttaa siltä, että dataan pohjautuva myynnin johtaminen kehittyy ja työkaluista koetaan niiden käytön lisääntyessä saatavan myös yhä enemmän hyötyä. Näin saavutetaan aikaisempaa ajantasaisempi kuva myynnistä ja parempi läpinäkyvyys”, Kaski sanoo.

Hyvissä organisaatioissa näkyvät myös yhä enemmän yhdessä tekeminen ja oppiminen.

”Yhteishenki ja valmentava esimiestyöskentely osaltaan vaikuttavat siihen, että 80 prosenttia myyjistä ilmoitti olevansa innostuneita työstään ja peräti 92 prosenttia oli hyvin sitoutuneita työnantajaansa ja kertoivat saavansa työstä onnistumisen tunteita.”

Tutkimus paljasti tekijöidensä mukaan myös yllättäviä tuloksia. Vastaukset jakautuivat rajusti siinä, miten hyvin asiakkaiden kokemuksessa tapahtuvista muutoksista ollaan perillä. Monet yritykset olivat tietoisia siitä, miksi asiakkaiden antamat suosittelu- tai tyytyväisyyspisteet ovat muuttuneet huonommiksi tai paremmiksi. Kuitenkin puolet yrityksistä kertoi, ettei niillä ole juurikaan käsitystä siitä, mistä muutokset johtuvat. Toinen yllättävä seikka on se, että vain 60 prosentilla yrityksistä on vastaajien mielestä jossain määrin olemassa ja käytössä virallinen eettinen ohjeistus.

LämpöYkkönen erilaisten asiakkaiden kanssa eri myyntiprosesseja

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun voittajaksi valittu LämpöYkkönen tarjoaa ympäristöystävällisiä lämmitys- ja viilennysratkaisuja. Yrityksen asiakkaita ovat kuluttajat, yritykset ja julkisen sektorin toimijat.

Kilpailun tulostiedotteen mukaan yritys on systemaattisesti johdettu ja siellä on otettu käyttöön useita eri myyntiprosesseja, jotka sopivat erilaisten asiakkaiden lähtökohtiin. LämpöYkkönen on myös alansa pioneeri digitaalisten työkalujen ja etäkonseptien käytössä.

”On upeaa, että myynnin prosessien sekä asiakaslähtöisten palvelujen innovatiivinen kehitystyö tulee huomioiduksi. Nämä ovat toimintamme kulmakiviä”, LämpöYkkösen toimitusjohtaja Veli-Matti Hautakoski kommentoi tiedotteessa.

Suomen paras myyntiorganisaatio -tutkimus toteutettiin kaikille yrityksille avoimena verkkokyselynä. Vastaajat ottivat kantaa kyselylomakkeen 50 väittämään valitsemalla kullekin vaihtoehdon 7-portaiselta asteikolta, jossa arvo 7 kuvasi vastausta ”täysin samaa mieltä” ja 1 vastausta ”täysin eri mieltä”. Kyselylomakkeeseen vastasi 60 henkilöä 42 yrityksestä.

Yritysten keskimääräinen vuotuinen myynnin kasvu oli 20 prosenttia. Vastausten sekä ulkopuolelta saatavan taloudellisen datan perusteella asiantuntijoista koostuva raati valitsi viisi finalistia, joiden myyntijohtoa haastateltiin vielä kasvotusten. Tämän lisäksi myös yritysten asiakkaille tehtiin satunnaisia haastattelusoittoja.

Juttua korjattu kello 15:01, korjattu Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n kirjoitusasu.