Tuore valtakunnallinen ”Suomalainen työkulttuuri – toiveet ja todellisuus” -tutkimus on jatkoa Eezy Oyj:n vuosina 2018 ja 2019 teettämille työelämätutkimuksille nuorista ja aikuisista työelämässä.

Online-kyselyssä vastaajat valitsivat suuresta joukosta ominaisuuksia työpaikkansa henkeä ja itselleen mieluisaa työpaikkaa parhaiten kuvaavat tekijät. Tutkimuksen julkistamistilaisuus pidettiin virtuaalisesti keskiviikkona 10.6.2020 klo 10.00–11.00.

Tutkimuksen mukaan vain murto-osa työikäisistä pitää työpaikan ilmapiiriä turvallisena tai lämminhenkisenä. Vastaajista vain 15 prosenttia kuvasi työpaikkansa ilmapiiriä turvalliseksi tai lämminhenkiseksi.

Vähintään 15 prosenttia kokee työpaikan ilmapiirin ahdistavana. Hieman useampi kuin joka kymmenes (12 %) työskentelee painostavassa ilmapiirissä.

Työarki koettiin ensisijaisesti kiireisenä (39 %). Kiireisimmäksi työnsä kokivat 35–44-vuotiaat ja stressaantuneimpia (32 %) olivat 25–34-vuotiaat. Vastapainoksi tälle joka viides kuvasi työpaikkansa henkeä rennoksi (21 %) tai leppoisaksi (19 %).

Työssä keskitytään asioihin ja suorituksiin

Joka viides vastaajista (24 %) piti työpaikkansa ilmapiiriä tehokkaana, joka neljäs asiallisena (21 %). Kokonaisuutena työkulttuuria kuvasivat eniten asia- ja suorituskeskeisyyttä kuvaavat piirteet sekä odotus itsenäisestä suoriutumisesta.

Useampi kuin joka toinen (57 %) suomalainen kuvasi ideaalista työkulttuuria kannustavuudella. Ero nykyiseen on suurin tutkimuksessa esiin noussut, sillä kannustavassa työkulttuurissa koki työskentelevänsä vain 14 % vastaajista.

Kannustavaa työkulttuuria on yhtä vähän (14 %) yksityisellä ja julkisella sektorilla. Reiluutta toivoi lisää 40 % työikäisistä.

Työntekijät kaipaavat myös lisää turvallisuudentunnetta. Jo ennen korona-aikaa kokemus turvallisuudesta (47 %) oli toiseksi tärkein ideaalisen työkulttuurin kuvaaja.

”Asiat järjestyksessä”-kokemus, joka on myönteisesti yhteydessä turvallisuuden kokemukseen, oli kolmanneksi kaivatuin työkulttuurin kuvaaja työikäisten keskuudessa (44 %).

Lisää ihmiskeskeisyyttä ja joustavuutta

Kaiken kaikkiaan työkulttuurin toivotaan kehittyvän nykyistä ihmiskeskeisemmäksi. Eniten toiveita työpaikan ilmapiirin suhteen oli alle 25-vuotiailla nuorilla, vähiten yli 45-vuotiailla.

Miesten toiveet olivat ominaisuuksiltaan pääosin samanlaisia kuin naisten, mutta kokonaisuutena hiukan matalammalla tasolla. Myös joustavampi työn tekemisen kulttuuri nousi tutkimuksessa esiin; 37 % liitti sen ideaaliseen työarkeen, 18 % nykyiseen työarkeensa.

Tutkimuksen tiedonkeruun suoritti markkinointitutkimusyhtiö Bilendi ja kokonaisuudesta vastaa ValueScout – ForceForGrowth Oy.

Tutkimuksen avulla halutaan edistää suomalaisen työelämän kehittämistä kiinnittämällä huomio työpaikan ilmapiiriin. Samalla halutaan tuoda esiin, että työpaikan ilmapiiriin vaikuttaa ja siitä on vastuussa jokainen, tittelistä, työsuhteen laadusta tai sen pituudesta riippumatta.