Suomalaiset yritykset ovat nostaneet ilmastonmuutoksen hidastamisen vastuullisuutensa painopisteeksi. Finnish Business & Societyn eli FIBSin tekemässä kyselyssä ilmastonmuutos koettiin tärkeämmäksi tekijäksi kuin eettisyys (79 %) ja kiertotalous (71 %). 87 prosenttia kyselyyn vastanneista yritysjohtajista ja -asiantuntijoista kertoi ilmastonmuutoksen hillitsemisen olevan organisaatiolleen tärkeä tai erittäin tärkeä vastuullisuuden painopistealue seuraavan 12 kuukauden aikana.

”Viimeistään IPCC:n viime vuoden lokakuussa julkaisema ilmastoraportti tuntuu avanneen silmät liike-elämän edustajien keskuudessa”, sanoo FIBSin päällikkö Ulla Roiha tiedotteessa.

”Yritykset ymmärtävät yhä laajemmin roolinsa kestävän kehityksen muutoksen ajureina. Tälle on hyvät perusteet puhtaasti rahallisestakin näkökulmasta.”

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen vähiten tärkeä

Vain kahdeksan prosenttia vastaajista mainitsi luonnon monimuotoisuuden suojelun erittäin tärkeäksi painopistealueeksi yritysvastuussa, mikä voi tuntua ristiriitaiselta ottaen huomioon, että ilmastonmuutos on WWF:n mukaan valtava uhka biodiversiteetille. Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa.

"Erittäin huolestuttavaa on luonnon monimuotoisuuden arvottaminen vähiten olennaiseksi painopistealueeksi. Toivottavasti äskettäin julkaistu YK:n luontopaneelin raportti saa yritykset pikaisesti ymmärtämään, että myös luontopääoman suojelu on niin liiketoiminnan kuin koko planeetan elinehto", Roiha painottaa.

Toukokuun alussa julkaistu Global Assessment -raportti on historian kattavin arvio maailman luonnon tilasta. Sen mukaan maailmanlaajuisesti yhteensä noin miljoona eläin- ja kasvilajia on uhassa kuolla sukupuuttoon, monet seuraavina vuosikymmeninä. Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa.

Lainsäätäjiltä odotetaan ratkaisevia keinoja

FIBSin tutkimuksen perusteella yritykset kaipaavat lainsäätäjiltä taustatukea kestävän kehityksen edistämiseen. Enemmistö vastaajista eli 55 prosenttia oli sitä mieltä, että globaaleja haasteita pitäisi ratkaista ennen kaikkea lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kautta.

"Toive regulaation määrittämästä tasavertaisesta toimintakentästä on ymmärrettävä”, Roiha sanoo.

Yllättävää oli Roihan mukaan se, miten vähän yritykset uskoivat kuluttajien ja yritysten vapaaehtoisiin toimiin globaalien ongelmien kuten ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Yrityksistä 47 prosenttia piti kuluttajien vapaaehtoisia toimia kaikkein huonoimpana ratkaisukeinona.

Tasa-arvo ja yksilönsuoja korostuvat yritysvastuussa

Myös yhdenvertaisuus ja yksilönsuoja nousivat korkealle vastaajien arvoasteikossa. 94 prosenttia vastaajista kertoi asiakastietojen ja asiakkaiden yksityisyyden turvaamisen kuuluvan yritysvastuun toimenpiteisiinsä, ja lähes yhtä moni, 93 prosenttia vastaajista, kertoi henkilöstön yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden tukemisen olleen organisaationsa toimintaohjelmassa.

FIBSin yritysvastuututkimus on alan laajin kyselytutkimus Suomessa. Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2019 tutkimukseen osallistui 188 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa Suomen tuhannesta suurimmasta yrityksestä sekä muutamista merkittävimmistä osuuskunnista ja muista toimijoista.