Luovaa ajattelua tarvitaan joka päivä aivan arkisissakin asioissa. Osa tarvitsee sitä työssään enemmän kuin muut.

Tutkijat ovat alkaneet tunnistaa ajatteluprosesseja ja aivojen alueita, jotka liittyvä luovuuteen. Harvardin yliopistossa tekemästään tutkimuksesta kirjoittaa neurotutkija Roger Beaty Science Alertissa.

Tuoreiden tulosten perusteella luovuuteen liittyy monimutkainen yhteispeli spontaanin ja hallitun ajattelun välillä eli kyky tuottaa ideoita vapaasti sekä tietoisesti arvioida ja määrittää, toimivatko ne.

Epäselvää on ollut, miksi jotkut ihmiset ovat luovempia kuin toiset.

163 osallistujaa käsittäneessä tutkimuksessa yritettiin selvittää, voidaanko ajattelukyky selittää eri aivojen osien välisillä yhteyksillä.

Koehenkilöille tehtiin testi, jossa heitä pyydettiin keksimään uusia ja epätavallisia käyttötapoja esineille. Samalla heidän aivojaan kuvattiin, jotta saatiin selville verenvirtaus aivojen eri osissa.

Heille näytettiin esimerkiksi kuvaa sukasta. Joku ehdotti sen käyttöä jalkojen lämmittämiseen, mikä on tavallisesti sukan tehtävä, kun taas toinen ehdotti sen käyttämistä vedensuodatukseen.

Ihmiset, jotka suoriutuivat tehtävästä paremmin, kertoivat myös, että heillä on luovempia harrastuksia. Tämä on linjassa aiempien tutkimusten kanssa ja osoittaa tehtävän mittaavan kykyä luovaan ajatteluun.

Kokeen jälkeen tutkijat mittasivat eri aivojen välistä toiminnallista yhteyttä. Henkilöiden ideat myös luokiteltiin omaperäisyyden perusteella.

Karsinnan jälkeen tutkijoilla oli kuva luovasta aivoverkosta, joka kuvaa omaperäisten ideoiden synnyttämisen kannalta tärkeimpiä yhteyksiä aivoissa.

Sen jälkeen he testasivat vielä mallia ihmisillä. Tulosten perusteella ennustettu ja havaittu luovuus täsmäsivät. Tutkijat onnistuivat ennustamaan henkilön luovuuden sen perusteella, kuinka vahvat tiettyjen aivojen osien väliset yhteydet hänellä oli.

Heidän tulkintansa on, että luovat ihmiset pystyvä paremmin yhdistämään aivojen alueita, jotka yleensä toimivat erikseen.

Lisätutkimusta tarvitaan sen selvittämiseen, voiko näitä yhteyksiä vahvistaa ja luovuuttaan lisätä esimerkiksi harjoittelulla.

Lähde: Tekniikka&Talous